Algemene voorwaarden voor Leveranciers

Ten aanzien van de dienstverlening van B-ITprice.com gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van B-ITprice.com aanvaardt de Leverancier aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door B-ITprice.com wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leveranciers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het leveren van ICT gerelateerde hardware en software.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leveranciers.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een leverancier met gebruikmaking van de Website.
1.7 Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het leveren van producten in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming. Elke Leverancier wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen B-ITprice.com en Leverancier met betrekking tot de Dienst.
1.9 Webpagina: de Webpagina is gekoppeld aan een domeinnaam die de Leverancier kan aanvragen bij zijn account. De Webpagina wordt automatisch gevuld met de actuele content van de Profielpagina.
1.10 Reacties: Met Reacties kan een Leverancier reageren op Advertenties op de website. Per Reactie kan de Leverancier onbeperkt berichten sturen en bieden op de betreffende Advertentie zolang deze actief is.
1.11 Website: de website www.B-ITprice.com.
1.12 B-ITprice.com: de besloten vennootschap B-ITprice.com BV, gevestigd te Bodegraven,(2411 WS) André de Jongstraat 1, KvK nummer: 60821116.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen B-ITprice.com en de Leverancier.
2.2 B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen B-ITprice.com en de Leverancier zijn overeengekomen.
2.4 B-ITprice.com wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Leverancier van de hand.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Leverancier en B-ITprice.com, wordt de Leverancier geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. B-ITprice.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. B-ITprice.com beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
3.2 Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 B-ITprice.com biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leveranciers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het ICT gerelateerde producten en onderhavige werkzaamheden.
B-ITprice.com heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins.
B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
4.2 B-ITprice.com heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. B-ITprice.com draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt
B-ITprice.com verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste levering van de te leveren producten en diensten.
4.3 B-ITprice.com biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.
Met name garandeert B-ITprice.com niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van B-ITprice.com onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5 Onderhoud

5.1 B-ITprice.com is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens B-ITprice.com ontstaat.

Artikel 6 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1 De Leverancier garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Leverancier dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het reageren op Advertenties, aanbieden, leveren van producten en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.
6.2 Leverancier zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het leveren van producten en uitvoeren van onderhavige diensten voor een Opdrachtgever. Leverancier zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.
6.3 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over de producten en werkzaamheden geeft de Leverancier toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Leverancier is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
6.4 De Leverancier is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van
B-ITprice.com niet zal schaden.
6.5 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van B-ITprice.com of derden worden geschonden;
– materiaal dat naar de mening van B-ITprice.com in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
– een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
– materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie
– materiaal dat in strijd is met lid 2 van dit artikel 6.
6.6 B-ITprice.com behoudt zich het recht voor de door de Leverancier opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. B-ITprice.com behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Leverancier op schadevergoeding.
6.7 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Leverancier heeft bevestigd. B-ITprice.com is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier geen partij. B-ITprice.com kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leveranciers om die werkzaamheden uit te voeren. Leverancier vrijwaart B-ITprice.com jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
6.8 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Leverancier worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
6.9 Indien Leverancier in strijd handelt met het in artikel 6.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van B-ITprice.com om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Leverancier te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Referenties

7.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Leverancier door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
7.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart
B-ITprice.com voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
7.3 B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Referenties zoals gepubliceerd op de Website.
7.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Leverancier;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de
Leverancier door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 8 Privacy

8.1 B-ITprice.com verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van B-ITprice.com van toepassing.

Artikel 9 Account

9.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van B-ITprice.com dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
9.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer B-ITprice.com de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft bevestigd.
B-ITprice.com is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie, opdracht, referentie, bieding of andere informatie door de Leverancier te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
9.3 Ten behoeve van de Account wordt een login en wachtwoord aan de Leverancier verstrekt. Het login en wachtwoord is strikt persoonlijk en de Leverancier mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Leverancier is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart
B-ITprice.com voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
9.4 B-ITprice.com is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan B-ITprice.com en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen of anderszins.
10.2 Het is de Leverancier niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van B-ITprice.com, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Leverancier niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
B-ITprice.com, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
10.3 De Leverancier garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Leverancier vrijwaart B-ITprice.com volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder
mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11 Uitsluiting

11.1 B-ITprice.com behoudt zich het recht voor om Leverancier uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
– de Leverancier op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Leverancier inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Leverancier een uitzendbureau danwel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
– de Leverancier een referentie plaatst bij een opdracht die door de Leverancier zelf op de Website is geplaatst;
– de Leverancier via de Dienst commerciële of andere berichten als een consument plaatst of verstuurt met naar redelijkerwijs kan worden aangenomen een ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Leveranciers voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.2 van deze Voorwaarden.
– de Leverancier in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
– de Leverancier medewerkers van B-ITprice.com of Opdrachtgevers onheus bejegend dmv smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12 Overmacht

12.1 B-ITprice.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toe B-ITprice.com en/of andere derden waarvan B-ITprice.com gebruikt maakt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid B-ITprice.com

13.1 B-ITprice.com is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van B-ITprice.com. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Leverancier redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van B-ITprice.com te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van B-ITprice.com wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
13.2 De totale aansprakelijkheid van B-ITprice.com kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.
13.3 Iedere aansprakelijkheid van B-ITprice.com voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is B-ITprice.com niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Leverancier die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 14 Verwijzingen

14.1 De Website mogelijk bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden.
B-ITprice.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15 Beveiliging

15.1 B-ITprice.com spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik.
B-ITprice.com legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16 Melding van Inbreuk

16.1 Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
16.2 Indien een Leverancier van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan B-ITprice.com melden door middel van de daartoe bestemde button (“meld misbruik”) op de Website. Aan de hand van de door deze Leverancier op te geven gegevens zal
B-ITprice.com de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door B-ITprice.com gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door B-ITprice.com worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Leverancier B-ITprice.com voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die B-ITprice.com lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen B-ITprice.com en Leverancier is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 18 Tarieven en betalingen

18.1 Alle door B-ITprice.com vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
18.3 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
18.4 Indien de Leverancier niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 10 (tien) werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met B-ITprice.com volgens de daarvoor beschreven wijze op artikel 17.2 op te zeggen.
18.5 Naast de in lid 2 en 3 genoemde wijzigingen, is B-ITprice.com gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging. Ter voorkoming van misverstanden: in dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet.
18.6 De aan B-ITprice.com verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18.7 Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de Leverancier na totstandkoming van de Overeenkomst
B-ITprice.com te machtigen op de wijze zoals op de Website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is B-ITprice.com gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
18.8 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de Leverancier medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Leverancier automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Leverancier is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door B-ITprice.com, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
18.9 Indien de Leverancier na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan
B-ITprice.com de vordering ter incasso uit handen geven. De Leverancier is in dat geval naast betaling van de
hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke
en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van
EUR 100,- (honderd euro).
18.10 Alle betalingen door de Leverancier aan B-ITprice.com worden in mindering gebracht op de oudste
nog openstaande facturen van B-ITprice.com, ongeacht enige andere aanduiding door de Leverancier.
18.11 Enig beroep door de Leverancier op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.