Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Ten aanzien van de dienstverlening van B-ITprice.com gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van B-ITprice.com aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2 Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.4 Dienst: de dienstverlening die door B-ITprice.com wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit
het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leveranciers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het leveren van ICT gerelateerde producten en onderhavige diensten.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leveranciers.
1.6 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Leverancier met gebruikmaking van de Website.
1.7 Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het leveren van ICT gerelateerde producten en onderhavige diensten van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
1.8 Website: de website www. B-ITprice.com.
1.9 B-ITprice.com: B-ITprice.com, gevestigd te Bodegraven (2411 WS) André de Jongstraat 1, KvK nummer: 60821116.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen B-ITprice.com en de Gebruiker.
2.2 Op de Diensten die door B-ITprice.com aan Leveranciers worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden B-ITprice.com voor Leverancier” van toepassing.
2.3 B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen B-ITprice.com en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.5 B-ITprice.com wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en B-ITprice.com, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. B-ITprice.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 B-ITprice.com biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leveranciers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het leveren van ICT producten en onderhavige diensten. B-ITprice.com heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2 B-ITprice.com heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. B-ITprice.com draagt voor de inhoud van Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt B-ITprice.com verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3 B-ITprice.com biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert B-ITprice.com niet:– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en– dat derden niet de Website en/of de systemen van B-ITprice.com onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud

4.1 B-ITprice.com is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens B-ITprice.com ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Advertenties en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van B-ITprice.com niet zal schaden.
5.4 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

  • materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  • materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van B-ITprice.com of derden worden geschonden;
  • materiaal dat naar de mening van B-ITprice.com in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
    een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
  • materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
    het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.

5.5 B-ITprice.com behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. B-ITprice.com behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
5.6 Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Leverancier heeft bevestigd. B-ITprice.com is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Leverancier geen partij. B-ITprice.com kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leveranciers om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart B-ITprice.com jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van B-ITprice.com om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Referenties

6.1 Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Leverancier door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
6.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart B-ITprice.com voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
6.3 B-ITprice.com is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins niet voldoet aan de Referentie Policy zoals gepubliceerd op de Website.
6.4 Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Leverancier;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Leverancier door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7 Privacy

7.1 B-ITprice.com verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van B-ITprice.com van toepassing.

Artikel 8 Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van B-ITprice.com dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer B-ITprice.com de aanvraag tot het plaatsen van een Account schriftelijk heeft aanvaard. B-ITprice.com is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Advertentie, opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
8.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart B-ITprice.com voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
8.4 B-ITprice.com is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan
B-ITprice.com en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins.
9.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van B-ITprice.com, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B-ITprice.com, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart B-ITprice.com volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10 Uitsluiting

10.1 B-ITprice.com behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

– de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 Overmacht

11.1 B-ITprice.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan B-ITprice.com gebruikt maakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid B-ITprice.com

12.1 B-ITprice.com is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van B-ITprice.com. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van B-ITprice.com te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van B-ITprice.com wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.2 De totale aansprakelijkheid van B-ITprice.com kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00
12.3 Iedere aansprakelijkheid van B-ITprice.com voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is B-ITprice.com niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13 Verwijzingen

13.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. B-ITprice.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14 Beveiliging

14.1 B-ITprice.com spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. B-ITprice.com legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.Artikel 15 Melding van Inbreuk

15.1 Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
15.2 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan B-ITprice.com melden door middel van de daartoe bestemde button (“meld misbruik”) op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal B-ITprice.com de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door B-ITprice.com gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door B-ITprice.com worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker B-ITprice.com voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die B-ITprice.com lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 Elke overeenkomst tussen B-ITprice.com en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
16.2 Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft B-ITprice.com het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
het arrondissement Rotterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 9 juni 2014.